Maestro Pietro Vaccari

2° dan Daito Ryu Aikijujutsu, 1° Dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, 2° Dan Judo