DAITO RYU AIKIJUJUTSU SEIFUKAI - CORSO ADULTI - Taki no Kan