DAITO RYU AIKIJUJUTSU SEIFUKAI - CORSO BAMBINI - Taki no Kan